SEOBIT - STRONY INTERNETOWE RADOM | Pozycjonowanie SEO | SKLEPY WWW

Polityka prywatności

 1. DEFINICJE 1.Administrator– SEOBIT WALDEMAR KAŹMIERCZAK-NIP: 712-107-27-46
  2.Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden
  bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
  lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
  pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3.Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  4.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5.Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.seobit.pl
  6.Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności
  opisanych w Polityce.
 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU 1.W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do kontaktu
  handlowego a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie przy wykorzystaniu plików cookies. Poniżej zostały
  opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu
  przez Użytkownika.
 3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU www.seobit.pl

1.Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje
gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi
Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

  1.w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w
  Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
  przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2.w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem
  reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w
  sekcji „MARKETING”.
  3.Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych
  (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego
  informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług
  przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator
  przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i
  przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w
  związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania
  nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

FORMULARZE KONTAKTOWE

1.Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych.
Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i
udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi
zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich
niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2.Dane osobowe są przetwarzane:
1.w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
 1. MARKETING 1.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać
  na:
  2.kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają
  informacje handlowe;
  3.prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji
  handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
  4.W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza
  to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób
  fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 2. MARKETING BEZPOŚREDNI 1.Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych
  środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji.
  Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes seobit polegający na wysyłce informacji marketingowych w
  granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu
  przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu seobit, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji
  marketingowych.
 3. PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE 1.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach
  społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu,
  w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług
  oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach
  społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego
  uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu
  społeczności związanej z marką.
 4. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA 1.Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają
  informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i
  dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

  1.Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług
  świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty
  świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub
  uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer,
  telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

    1.pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang.user
    input cookies);
    2.uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji
    (ang.authentication cookies);
    3.pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
    uwierzytelniania (ang.user centric security cookies);
    4.sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji
    (ang.multimedia player session cookies);
    5.trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej
    (ang.user interface customization cookies),
    6.pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang.shopping cart cookies);
    7.pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google
    Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez
    Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje
    zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
    Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod
    linkiem:https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES „MARKETINGOWE”

1.Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do
Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już
przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie
plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w
zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być
wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w
szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1.Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady
  dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub
  zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania
  danych jest uzasadniony interes Administratora.
  2.Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i
  dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą
  wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 2. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 1.Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 2.Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia; 3.Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 4.Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie; 5.Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 6.Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 7.Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu; 8.Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 9.Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora; 10.Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; 11.Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 12.Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:1.drogą e-mailową na adres: biuro@seobit.pl 2.z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.); 3.jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.); 4.jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).</code></pre>13.Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o
  dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
  14.Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia
  tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  15.Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych
  listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania
  informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
 3. ODBIORCY DANYCH 1.W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom
  odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak, prawne oraz podmiotom powiązanym z
  Administratorem.
  2.Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź
  osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz
  zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 1.Administrator nie przekazuje zbieranych danych poza obszar EOG.
 5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 1.Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w
  sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w
  zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie
  operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i
  współpracowników.
  2.Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące
  dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe
  na zlecenie Administratora.
 6. DANE KONTAKTOWE 1.Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@seobit.pl
 7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 1.Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
dispacher_icon.png
Wypełnij formularz zapytania a w ciągu kilku godzin otrzymasz wycenę strony www.
Strony
Wpisy